Mikrobiološka ispitivanja

Laboratorija Rea Lab d.o.o

akreditovana je laboratorja za mikrobiološka ispitivanja. Neki od parametara koji se mogu izdvojiti iz širokog spektra ispitivanja su:

Hrana

 • Otkrivanje i određivanje broja Listeriamonocytogenes
 • Horizontalna metoda za otkrivanje Salmonella spp
 • Otkrivanje Enterobacter sakazakii u mleku i proizvodima od mleka
 • Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae
 • Horizontalna metoda za određivanje broja Bacillus cereus
 • Horizontalna metoda za određivanje broja mikroorganizama – Tehnika brojanja kolonija na 30°C
 • Horizontalna metoda za određivanje broja koliforma– Tehnika brojanja kolonija
 • Horizontalna metoda za određivanje broja Clostridium perfingens
 • Horizontalna metoda za određivanje broja sulfitoredukujućih bakterija koje rastu u anaerobnim uslovima
 • Određivanje broja kolonija u proizvodima sa aktivnošću vode većom od 0,95
 • Određivanje broja kolonija u proizvodima sa aktivnošću vode manjomilijednakom 0,95
 • Horizontalna metoda za određivanje broja β-glukuronidazapozitivne Escherichiacoli
 • Horizontalna metoda za određivanje broja koagulaza pozitivnih stafilokoka
 • Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Campylobacter spp
images

Uzorci sa površina koje dolaze u kontakt sa hranom

images
 • Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae
 • Brojanje kolonija na 30 oC tehnikom nalivanja ploče

Predmeti opšte upotrebe (Sredstva za odžavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela)

 • Određivanje ukupnog broja aerobnih mezofilnih mikroorganizama
 • Određivanje ukupnog broja kvasaca i spora plesni
 • Izolovanje i identifikacijakoagulazapozitivnihstafilokoka
 • Izolovanje i identifikacija Pseudomonas aeruginosa
 • Izolovanje i identifikacija Escherichia coli
 • Izolovanje i identifikacija Proteus vrsta
 • Detekcija Escherichia coli
 • Detekcija Pseudomonas aeruginosa
 • Otkrivanje Staphylococcus aureus
 • ISO 11930, Kozmetika –Mikrobiologija-Vrednovanje antimikrobne zaštite kozmetičkih proizvoda (Challenge test)
images

Voda: voda za piće, prirodna mineralna, prirodna izvorska i stona voda

images
 • Otkrivanje i određivanje broja. Escherichiae coli i koliformnih baktrija
 • Otkrivanje i određivanje broja crevnih enterokoka
 • Otkrivanje i određivanje broja Pseudomonas aeruginosa
 • Dokazivanje prisustva i broja sulfitoredukujućih klostridija
 • Određivanje broja kultrurabilnih mikroorganizama

Dezinficijensi

 • Ispitivanje efikasnosti dezinfekcionih preparata
images